Voorkomen verblijf

De plaatsing in een gezinsvorm bij uithuisplaatsing gaat volgens het principe ‘ja, tenzij’. Echter zijn er nauwelijks gezinshuizen en te weinig plekken in gezinsvormen om alle kinderen op te vangen wanneer ze uit huis geplaatst moeten worden. De behoefte aan meer gevarieerde, tijdelijke, deeltijd, crisis- en langdurige verblijfsplaatsen in gezinnen neemt toe.

Het streven is dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien verblijven in een gezinsvorm in Utrecht West. Het doel van het project is meer gezinshuizen en pleegouders werven en hen de juiste ondersteuning te geven om deze kwetsbare kinderen op te vangen en een (tijdelijk) thuis te bieden.

De knelpunten en mogelijkheden zijn geïnventariseerd, om zo in samenspraak met de betrokken partijen te komen tot alternatieve manieren van werving van pleegouders en gezinsvormen. Deze uitkomsten worden gekoppeld aan aansluitende regionale en bovenregionale ontwikkelingen, zoals Essentiele Functies en datagestuurd werken. Het project Taskforce Gezinsvormen kan door deze koppeling concreter en resultaatgerichter worden ingericht. Het project gaat vanwege deze koppeling door onder de pijler ‘Voorkomen verblijf’.

Downloads

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Madelon Kos
Madelon.Kos@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.