Voorkomen verblijf

Het streven van de regio Utrecht West is om te komen tot minder uithuisplaatsingen. Als een uithuisplaatsing toch nodig is, is de ambitie om dit zo thuis mogelijk te organiseren. Echter neemt de behoefte aan meer gevarieerde, tijdelijke, deeltijd, crisis- en langdurige verblijfsplaatsen in gezinnen toe. Daarom richt dit project zich op specialistische jeugdhulp.

Door het opzetten van een overzichtelijk lokaal en regionaal dashboard en door verbindingen te leggen tussen specialistische vormen van verblijf (Yeph), opgedane kennis omtrent gezinsvormen/ pleegzorg en een eenduidige manier van monitoren zorgen we met elkaar voor inzicht in de ontwikkelingen en knelpunten. Het doel is om de knelpunten op te pakken zodat de zorg voor jeugdigen in Utrecht West zo thuis mogelijk georganiseerd kan worden. Het is een belangrijke stap om de beweging naar voren te organiseren.

Er wordt dus verder gebouwd op de uitkomsten van het project Taskforce Gezinsvormen, zoals de geschepte randvoorwaarden en de aanbevelingen. Het project wordt verder uitgebreid met twee belangrijke pijlers: Datasturing en Essentiële Functies. Signalen vanuit de data uit de regio en signalen vanuit Yeph zijn hierbij leidend. Het project speelt adequaat en met concrete stappen in op actuele ontwikkelingen die aansluiten bij de visie van de gemeenten en de wensen en mogelijkheden van onze partners. Dit vraagt om het verstevigen van de samenwerking op dit gebied.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Madelon Kos
Madelon.Kos@stichtsevecht.nl

Samenwerkingspartners

Bij Voorkomen Verblijf is er een samenwerking met de volgende partners:

Yeph (Samenwerkings verband van Youké, Pluryn en ‘s Heeren Loo)

Gemeente Woerden
Gemeente De Ronde Venen
Gemeente Stichtse Vecht
Gemeente Oudewater
Gemeente Montfoort

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.