UW Academie

De projecten uit het transformatieprogramma zijn allemaal bedoeld om de jeugdigen in de Utrecht West de beste kansen te bieden om thuis op te groeien of in ieder geval in een gezinssituatie. Cruciaal is dat er ook een transformatie plaatsvindt in het verwijzen. We kunnen pas echt iets doorbreken als de aanmeldingen voor residentiële jeugdhulp afnemen. Daarbij willen we de bron ook faciliteren: de verwijzers.

Utrecht West biedt deskundigheidsbevordering aan in verschillende vormen, zowel door gezamenlijke scholing als ondersteuning in de verschillende organisaties. Er wordt hard gewerkt aan een passend en vraaggericht geheel van leren & ontwikkelen. Dit aanbod is zowel voor gezinsvoogden als voor de lokale teams. Ook huisartsen zullen voor bepaalde onderdelen worden uitgenodigd. De scholing zal zo veel als mogelijk SKJ geaccrediteerd zijn.

De eerste activiteiten van de UW-academie vinden plaats in de Week tegen Kindermishandeling.
Met het thema ‘leren van elkaar’ worden er in Utrecht West 2 conferenties georganiseerd. Op dinsdag 19 november voor elke professional en vrijwilliger in Utrecht West te Woerden. Op
woensdag 20 november specifiek voor (para-)medici in Breukelen.

Meer informatie over de beide
conferenties kunt u hieronder lezen.

Meer informatie

Voor aanmelden, meer informatie of ideeën over het aanbod kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator:
Marije Schotpoort
Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl

Conferentie Sociaal domein Breed te Woerden

De conferentie in Woerden zit vol. Omdat er nog steeds belangstelling is om een conferentie bij te wonen is de conferentie op woensdag 20 november ook nadrukkelijk geopend voor alle beroepsgroepen, dus niet alleen voor (para-)medici. 

Indien bij een workshop in Breukelen gemengde groepen zullen zijn, zal de workshopleider hier uiteraard rekening mee houden.

We realiseren ons dat er voor de conferentie in Breukelen, in tegenstelling tot Woerden, een deelnemersbijdrage wordt gevraagd. Dit heeft te maken met de aanvraag van de accreditaties van de verschillende beroepsverenigingen, wat de nodige kosten met zich mee brengt. In overleg met een klankbordgroep is tot deze keuze gekomen.

Conferentie voor sociaal domein breed en (para)medici te Breukelen

De conferentie in Breukelen was oorspronkelijk gericht op medici en paramedici. Omdat de conferentie in Woerden het maximum aantal deelnemers heeft bereikt, zijn andere beroepsgroepen meer dan welkom om naar Breukelen te komen. Indien de deelnemersgroep van een workshop gemengd is qua achtergrond, zal daar door de workshopleider rekening mee worden gehouden.

We realiseren ons dat er voor de conferentie in Breukelen, in tegenstelling tot Woerden, een deelnemersbijdrage wordt gevraagd. Dit heeft te maken met de aanvraag van de accreditaties van de verschillende beroepsverenigingen, wat de nodige kosten met zich mee brengt. In overleg met een klankbordgroep is tot deze keuze gekomen. De volgende accreditaties zijn toegekend danwel in aanvraag:

 • SKJ (4 punten)
 • ABAN (cluster 1 en 3) (4 punten)
 • KNOV (5 uur)
 • FGzPT (5 punten)
 • POH-GGZ (4 punten)
 • Lerarenportfolio (4 uur)
 • V en VN: zo goed als zeker
 • NIP-1e lijn :in aanvraag
 • NOV: in aanvraag
 • NIP K&J / NVO-OG: in aanvraag 
 • Registerplein : in aanvraag

Op de flyer staan de workshops ‘Praten met ouders binnen de Meldcode”’ en ‘De meldcode in de praktijk’ genoemd. Helaas kunnen deze niet doorgaan en daarom zijn de workshops niet opgenomen in onderstaand keuzemenu.

Er worden de volgende workshops gegeven:

 • Workshop 1 Verwijsindex 2.0.: aangesloten op de verwijsindex en dan?

 • Workshop 2 Jonge mantelzorgers: hoe houden we het veilig?

 • Workshop 3 Chronische stress en trauma in vroege kinderjaren

 • Workshop 4 De Kindcheck: hoe en wat?

 • Workshop 5 Praten met kinderen over kindermishandeling

 • Workshop 6 Meerzijdige partijdigheid en het doorbreken van intergenerationele overdracht in families

Voor meer informatie download hier de flyer

Met onderstaande knop wordt u doorgeleidt naar het inschrijfformulier voor de conferentie. De inschrijving loopt via  gemeente Stichtse Vecht.

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.