UW Academie

De projecten uit het transformatieprogramma zijn allemaal bedoeld om de jeugdigen in de Utrecht West de beste kansen te bieden om thuis op te groeien of in ieder geval in een gezinssituatie. Cruciaal is dat er ook een transformatie plaatsvindt in het verwijzen. We kunnen pas echt iets doorbreken als de aanmeldingen voor residentiële jeugdhulp afnemen. Daarbij willen we de bron ook faciliteren: de verwijzers.

Utrecht West biedt deskundigheidsbevordering aan in verschillende vormen, zowel door gezamenlijke scholing als ondersteuning in de verschillende organisaties. Er wordt hard gewerkt aan een passend en vraaggericht geheel van leren & ontwikkelen. Dit aanbod is zowel voor gezinsvoogden als voor de lokale teams. Ook huisartsen zullen voor bepaalde onderdelen worden uitgenodigd. De scholing zal zo veel als mogelijk SKJ geaccrediteerd zijn.

De eerste activiteiten van de UW-academie vinden plaats in de Week tegen Kindermishandeling.
Met het thema ‘leren van elkaar’ worden er in Utrecht West 2 conferenties georganiseerd. Op dinsdag 19 november voor elke professional en vrijwilliger in Utrecht West te Woerden. Op
woensdag 20 november specifiek voor (para-)medici in Breukelen.

Meer informatie over de beide
conferenties kunt u hieronder lezen.

Meer informatie

Voor aanmelden, meer informatie of ideeën over het aanbod kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator:
Marije Schotpoort
Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.