Taskforce gezinsvormen

De plaatsing in een gezinsvorm bij uithuisplaatsing gaat volgens het principe ‘ja, tenzij’. Er zijn nauwelijks gezinshuizen in de regio Utrecht West. Daarnaast zijn er te weinig plekken in gezinsvormen om alle kinderen die uit huis worden geplaatst in op te vangen. De behoefte aan meer gevarieerde tijdelijke, deeltijd, crisis- en langdurige verblijfsplaatsen in gezinnen neemt toe. Alles moet uit de kast worden gehaald om meer gezinshuis- en pleegouders te werven en hen alles in handen te geven en te ondersteunen om hun belangrijke taak te vervullen. Voor ieder kind kan dit leiden tot een eigen, uniek aanbod om op te kunnen groeien in een gezin.

Het streven is dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien verblijven in een gezinsvorm in Utrecht West. Hiervoor zijn meer gezinshuizen, pleegouders en andere passende vormen van gezinsvormen nodig.

De projectleider inventariseert de knelpunten en mogelijkheden, om zo in samenspraak met de betrokken partijen te komen tot alternatieve manieren van werving van pleegouders en gezinsvormen.

Downloads

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Theo Dhuyvetter
Theo.Dhuyvetter@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.