Procesregie

Procesregie draagt bij aan zowel minder zorgstapeling als meer jeugdhulp in gezinsvormen.

Minder zorgstapeling
Utrecht West heeft als doel dat jeugdigen met minder hulpverleners na elkaar te maken krijgen (zorgstapeling). We gunnen onze jeugd dat binnen een beperkte tijd en aantal trajecten de doelen worden behaald. Vanaf het derde jeugdhulptraject zien we echter dat het deel van de jongeren dat uitstroomt uit jeugdhulp afvlakt. Het komt neer op: hoe meer trajecten in jeugdhulp, hoe groter de kans dat er nog een traject zal volgen. De gemeente verliest gaandeweg het zicht en de grip op deze jongeren. Sommige jongeren worden ‘rondgepompt’. Ook de regio Utrecht West kent jeugdigen met heel veel trajecten (15 of meer).
Het transformatieprogramma heeft als resultaat gesteld dat in 2020 de uitstroom uit jeugdhulp na het 4e, 5e en 6e traject is toegenomen met 5 procent, wat betekent dat na deze jeugdhulp meer jeugdigen weer zelf verder kunnen.

De procesregisseur richt zich op jeugdigen die een vierde traject instromen.
De procesregisseur zet samen met betrokkenen op een rij welke hulp de jeugdige en het gezin al hebben gehad, waarom en of het heeft geholpen. De procesregisseur denkt mee over de best passende hulp in relatie tot de hulpvraag en de gezinssituatie. Het doel is het inzetten van hulp met een duidelijk plan en toekomstperspectief, waarin de doelen (verbetering of stabiliteit) met een minimaal aantal vervolgtrajecten worden gehaald.

Zo thuis mogelijk
Eén van de andere doelen van het transformatieprogramma is dat er minder kinderen voor jeugdhulp uit huis moeten. De regio Utrecht West heeft daarnaast de ambitie dat kinderen zoveel mogelijk in gezinsvormen opgroeien, ook als dat niet meer bij de ouders kan. De oplossing in gezinsverband wordt bij voorkeur binnen de familie of in het netwerk van de jeugdige gerealiseerd en anders zoveel mogelijk in de directe omgeving van de jeugdige (om sociale contacten en school niet af te breken). Jeugdigen kunnen daardoor zo thuis en gewoon mogelijk opgroeien. Het transformatieprogramma heeft als resultaat gesteld dat in 2020 meer dan de helft van de uithuisgeplaatste jeugdigen in gezinsvormen verblijft.

De procesregisseur gaat aan de slag met jeugdigen in Utrecht West die in open woon- en leefgroepen verblijven. De procesregisseur bekijkt casus voor casus de mogelijkheid om weer naar huis te gaan of verder in een gezinsvorm op te groeien (netwerk, pleegzorg, gezinshuis of andere vorm) en wat daar voor nodig is.

Leren en ontwikkelen
Het project heeft tevens als doel om te leren of en hoe er binnen de regio Utrecht West sneller en beter tot passende zorg kan worden gekomen, en hoe het werk van de procesregisseur daar aan kan bijdragen. Om dit te realiseren is het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht gevraagd om, met en naast de procesregisseurs, in een aantal cases te onderzoeken hoe de eerdere hulp aan de jeugdige en het gezin er uit heeft gezien en hoe deze trajecten zich tot elkaar verhouden. De Hogeschool Utrecht zal daartoe in gesprek gaan met zowel de jeugdige en het gezin als de professionals die met deze jeugdigen en gezinnen hebben gewerkt en nog steeds werken. De Hogeschool Utrecht zal tevens de werkwijze van de procesregisseur inzichtelijk maken en expliciteren. Doel is tevens het opleveren van cliëntprofielen op basis waarvan snel en goed kan worden afgewogen bij welke jeugdigen en gezinnen door de inzet van procesregie winst te behalen is.

De functie van procesregisseur is een nieuw te ontwikkelen functie/taak. Het project heeft dan ook –naast het bijdragen aan bovenstaande doelstellingen- als doel het vormgeven van het werkproces van de procesregisseur, waarbij voortdurend wordt geëvalueerd en bijgesteld hoe het werkproces dient te worden ingericht om tot een effectieve inzet te komen. De geleerde lessen zullen uitmonden in een advies over waar en hoe procesregie kan worden geïmplementeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Marije Schotpoort
Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.