Pilot Veiligheidsketen

De gemeenten Montfoort en Oudewater zijn gestart met een pilot ‘vereenvoudiging jeugdbescherming’. Het doel is om de keten van de jeugdbescherming te verbeteren en vereenvoudigen. Hierbij staat de vraag van het kind en het gezin centraal. Deze pilot komt voort uit de problemen die in de praktijk ervaren worden. Zo ligt er een grote druk op de medewerkers en instanties in de jeugdbeschermingsketen, is er een toename in het aantal jeugdigen in deze keten, is er een stijging van kosten en zijn er lange doorlooptijden. Daarnaast bleek dat professionals vonden dat er te weinig samenwerking en eenheid was en dat er geen gezamenlijke professionele oordeelsvorming plaatsvond waar beslissingen op gebaseerd konden worden.

De lokale teams zijn de meest constante factor in de begeleiding van het kind en gezin en de jeugdbeschermingsketen is daarbij aanvullend. Voor de pilots wordt er dan ook een samenwerking aangegaan met het Jeugdteam Montfoort, Stadsteam Oudewater, Veilig Thuis Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming en Samen Veilig Midden-Nederland afdeling jeugdbescherming en SAVE-teams. Samen gaan ze het verschil maken!

Alle betrokkenen willen dat deze pilot direct in de praktijk leidt tot vernieuwing en tot nauwere samenwerking. Iedereen blijft werken binnen het wettelijk kader maar in de praktijk wordt er nu ingezet op het pakken van de vrijheid binnen het wettelijk kader om tot vernieuwing te komen. In Montfoort en Oudewater wordt er voorgebouwd op afspraken de reeds gemaakt zijn tussen de lokale teams en Samen Veilig Midden-Nederland. Zo richten beide teams zich op het zelf begeleiden van gezinnen, ook bij serieuze zorgen over het kind. Daarnaast worden meldingen bij Veilig Thuis voortaan altijd gemeld bij het lokale team. Samen bespreken ze wat de beste aanpak is. Door daarnaast ook gecertifieerde instellingen en Veilig Thuis te betrekken komen ze tot een betere gezamenlijke oordeelsvorming. Met het oog op de afronding van het Transformatieprogramma eind 2020 en de pragmatische aanpak van deze pilot, begint de pilot met de casuïstiek en kijkt welke behoeften hieruit ontstaan voor deskundigheidsbevordering. Tenslotte zullen alle lessen en opbrengsten gedeeld worden met alle gemeentes in Utrecht West.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Adri van Montfoort
avm@dethuisbasis.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.