Meer hulp in huis

Voor de afbouw van residentiële hulp is een belangrijke rol weggelegd voor specialistische ambulante jeugdhulp. Het programmateam Transformatie Jeugd Utrecht West heeft gezamenlijk met gemeenten en aanbieders de ambitie en verantwoordelijkheid om hulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen in samenhang, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. Project 3 ‘Meer Hulp in Huis’ heeft als doel om samen met zorgaanbieders en de gemeenten uit Utrecht West ambulante jeugdhulp te meer effectief te maken, zodat zwaardere vormen van hulp voorkomen worden of minder/ korter worden ingezet.

Jongeren in Utrecht West hebben voor de residentiële zorg gemiddeld 5-7 ambulante trajecten doorlopen. Ondanks deze inzet wordt zware jeugdhulp niet voorkomen. ‘Wat is er nodig om ook in complexe situaties de hulp “zo thuis mogelijk” te kunnen organiseren waardoor verblijf voorkomen wordt?’ Daarnaast zitten jongeren langer in (gesloten) instellingen dan nodig omdat er te weinig alternatieven zijn bij uitstroom. ‘Wat hebben jeugdigen en gezinnen nodig om tijdens/na verblijf “zo thuis mogelijk” verder te gaan met hun leven?’

Deze vragen worden o.a. in de eerste fase van het project onderzocht. Door middel van verschillende focusgroepen worden inzichten in belemmeringen, bouwstenen en behoeften bij zorgaanbieders, verwijzers en cliënten gegenereerd. De komende maanden wordt er samen met zorgaanbieders en gemeenten gewerkt aan het onderzoek en een aansluitend plan van aanpak. In de aanpak wordt de mogelijkheid gecreëerd voor innovatieve uitvoeringspraktijken voor ambulante hulp en ondersteuning, zodat jongeren zo thuis mogelijk kunnen opgroeien!

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:
Simone Troost
simone.troost@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.