Maatwerk & Triage

De huidige zorgstapeling en verwijzing naar residentiële jeugdhulp wordt voor een deel veroorzaakt door het verwijsgedrag van de lokale teams en consulenten. Maar ook (huis)artsen staan vaak aan het begin van een lange weg door jeugdhulpland. Het doel is om te komen tot matched care volgens de uitgangspunten van de transformatie: op een andere manier verwijzen en het netwerk beter te betrekken.

Om dit te bereiken, worden lokale team gefaciliteerd met een regionale, ervaren triagist. Deze triagist kan medewerkers uit de lokale teams bijstaan met advies en heeft kennis en ervaring van ingewikkelde hulpvragen, ernstige situaties en het hulpaanbod dat hierbij passend is. Hij/zij kan indien gewenst aansluiten bij gesprekken waarin de hulpverlening wordt afgestemd of geëvalueerd.

Uiteraard staat het gezin centraal. Het doel is om de jeugdigen zo thuis mogelijk op laten groeien. We kunnen een maatwerktafel organiseren als er een uithuisplaatsing dreigt of op verzoek, als er sprake is van meervoudige problematiek. De maatwerktafel is nadrukkelijk geen doel maar een middel voor het vinden van passende hulp. Opbrengsten en inzichten vanuit de maatwerktafels worden ook in kaart gebracht en gedeeld, zodat professionals van en met elkaar kunnen leren. Het vertrekpunt hierbij is dat we in de praktijk steeds beter vroegtijdig relevante signalen opvangen en hier de passende expertise aankoppelen (‘first time right’). De triagist wordt met de casus benaderd en is voorzitter van de maatwerktafels in de regio Utrecht West.

In het kader van doorontwikkeling en implementatie van het leren maatwerk maken zijn er in drie gemeentes zogeheten maatwerkbendes gestart. Deze maatwerkbendes bestaan uit medewerkers van de lokale toegang jeugd en sociaal domein, aangevuld met medewerkers van Samen Veilig Midden Nederland. Doel van deze bendes is het oplossen van ingewikkelde casuïstiek, waarbij de focus ligt op het leren maatwerk maken. De geleerde lessen worden meegenomen in de lokale doorontwikkeling van de toegangen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Sandra Klokman
Sandra.klokman@stichtsevecht.nl

Samenwerkingspartners

Bij Maatwerk en Triage is er een samenwerking met de volgende partners:

Gemeente Woerden
Gemeente De Ronde Venen
Gemeente Stichtse Vecht

WoerdenWijzer
Servicepunt De Ronde Venen
Sociaal Wijkteam Stichtse Vecht

Samen Veilig Midden-Nederland 

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.