Maatwerk & Triage

De huidige zorgstapeling en verwijzing naar residentiële jeugdhulp wordt voor een deel veroorzaakt door het verwijsgedrag van de lokale teams en consulenten. Maar ook artsen staan vaak aan het begin van een lange weg door jeugdhulpland. Het doel is om te komen tot matched care volgens de uitgangspunten van de transformatie. Daarvoor is het nodig op een andere manier te gaan verwijzen en het netwerk beter te betrekken. Om dit mogelijk te maken worden lokale team gefaciliteerd met een regionale, ervaren triagist. Deze triagist kan medewerkers uit de lokale teams bijstaan met advies en heeft kennis en ervaring van ingewikkelde hulpvragen, ernstige situaties en het hulpaanbod dat hierbij passend is. Hij/zij kan indien gewenst aansluiten bij gesprekken waarin de hulpverlening wordt afgestemd of geëvalueerd (ronde tafel gesprekken of een familienetwerkberaad). Uiteraard staat omdenken centraal, dus het gezin staat centraal, focussen op normaliseren, doen wat nodig is en zo thuis nabij mogelijk opgroeien.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een maatwerktafel te organiseren. Dit kan als er uithuisplaatsing dreigt, maar ook op verzoek als er sprake is van meervoudige problematiek. De maatwerktafel heeft als doel het vinden van passende hulp. Daarbij zorgen we voor het eenvoudig in kaart brengen en delen van de opbrengst en inzichten vanuit de maatwerktafels. Het vertrekpunt hierbij is dat we in de praktijk steeds beter leren vroegtijdig relevante signalen op te vangen en hier de passende expertise aan te koppelen (‘first time right’). De maatwerktafel is nadrukkelijk geen doel maar een middel. De triagist wordt met de casus benaderd en is voorzitter van de maatwerktafels in de regio Utrecht West.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de triagist:
Sandra Klokman
Sandra.klokman@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.