Integrale vroeghulp

Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en grensoverschrijdend gedrag geldt dat er meestal sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Voor jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis geldt dat zij baat hebben bij vroege onderkenning. Zo kunnen behandeling en ouderbegeleiding zo vroeg mogelijk starten.
Integrale Vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal) kijkt met verschillende specialisten naar het kind en luistert naar de ouders, leidsters en leerkrachten, als sprake is een jonge kind (0 t/m 6 jaar) met een onduidelijk of meervoudig ontwikkelings- en gedragsprobleem. Deze kinderen worden ook wel ‘puzzelkinderen’ genoemd. Door vroegtijdige signalering kan er zo vroeg mogelijk gestart worden met observatie, diagnostiek en met het bepalen van een aanpak. Hierdoor wordt er alles aan gedaan om eventuele toename van de problematiek, zorgstapeling en uithuisplaatsing op latere leeftijd te voorkomen.

Het doel van het project Integrale Vroeghulp is meer deskundigheid op het gebied van (vroegtijdige signalering van) ontwikkelingsachterstanden. Daardoor is men in staat beter te begrijpen waarom jonge kinderen zich afwijkend ontwikkelen, zodat een ontwikkelingsachterstand zo veel mogelijk beperkt kan worden met passend hulp voor kind en ouders. Hiermee kunnen de ontwikkeling van gedragsproblemen op latere leeftijd en pedagogische onmacht bij ouders gedeeltelijk voorkomen worden. Algemene informatie is te vinden op de website https://integralevroeghulp.nl/.
Integrale Vroeghulp in Utrecht West wordt in samenwerking met lokale teams en ondersteuners uitgerold.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Madelon Kos
Madelon.kos@stichtsevecht.nl

Voor inhoudelijke vragen, dus bijvoorbeeld bij zorgen over een kindje, kunt u contact opnemen met de coördinator van het project:
Kitty van Klink
Kitty.van.klink@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.