Integrale vroeghulp

Integrale Vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal) kijkt met verschillende specialisten naar het kind en luistert naar de ouders, leidsters en leerkrachten, als sprake is een jonge kind (0 t/m 6 jaar) met een onduidelijk of meervoudig ontwikkelings- en gedragsprobleem. Deze kinderen worden ook wel ‘puzzelkinderen’ genoemd. Door vroegtijdige signalering kan er zo vroeg mogelijk gestart worden met observatie, diagnostiek, het bepalen van een aanpak en behandeling én ouderbegeleiding. Hierdoor wordt er alles aan gedaan om eventuele toename van de problematiek, zorgstapeling en uithuisplaatsing op latere leeftijd te voorkomen.

Het doel van het project Integrale Vroeghulp is meer deskundigheid op het gebied van (vroegtijdige signalering van) ontwikkelingsachterstanden. Daardoor is men in staat beter te begrijpen waarom jonge kinderen zich afwijkend ontwikkelen, zodat een ontwikkelingsachterstand zo veel mogelijk beperkt kan worden met passend hulp voor kind en ouders. Algemene informatie is te vinden op de website https://integralevroeghulp.nl/.

Integrale Vroeghulp in Utrecht West wordt in samenwerking met lokale teams en ondersteuners uitgerold. Voor de zomer van 2020 worden de geleerde lessen verder gedeeld met de lokale teams, en worden zij waar nodig gefaciliteerd, zodat integrale vroeghulp bij hen belegd kan worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:
Madelon Kos
Madelon.kos@stichtsevecht.nl

Voor inhoudelijke vragen, dus bijvoorbeeld bij zorgen over een kindje, kunt u contact opnemen met de coördinator van het project:
Kitty van Klink
Kitty.van.klink@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.