Crisis

 In de notitie ‘Hulp aan een gezin in crisis in de Utrechtse regio’s’ is vastgesteld hoe crisissituaties voorkomen kunnen worden, hoe in een crisissituatie gehandeld moet worden en hoe crisiszorg overgaat in, waar nodig, vervolgzorg en/of afschaling naar het lokale veld. Deze verbeterde werkwijze is zorgvuldig tot stand gekomen met inbreng van medewerkers van de lokale teams uit de Utrechtse regio’s, zorgaanbieders, Samen-Veilig Midden Nederland (SAVE en Veilig Thuis (VT). Aan het project is een bovenregionale werkgroep verbonden.

De werkgroep constateert dat er de afgelopen jaren met succes is gewerkt aan een gedeelde visie en een heldere en eenduidige werkwijze rond het crisiszorgproces. Er is een multidisciplinaire crisisdienst beschikbaar (het Crisis Coördinatie Punt –CCP- van Samen Veilig Midden Nederland).

Ondanks het bepalen van een werkwijze en het stimuleren van implementatie, is in de cijfers van Utrecht West en SAVE namelijk te zien dat de gewenste resultaten uitblijven, zijnde: minder residentieel (crisis verblijf), procentuele verschuiving naar crisispleegzorg, minder verlengingen van crisisplaatsingen, meer ambulante oplossingen, meer inzet van netwerk, minder doorstroom naar residentieel vanuit crisis.

Momenteel wordt er vanuit de regio’s aangejaagd richting zowel aanbieders als gemeenten om de verbeterde werkwijze (verder) te implementeren. Er wordt met elkaar in kaart gebracht wat er aanvullend nodig is om de crisiszorg te verbeteren.

Meer informatie

Voor meer informatie of ideeën over het opleidingsaanbod kunt u contact opnemen met de projectleider:
Marije Schotpoort:
Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.