Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

De maatschappelijke impact van huiselijk geweld en kindermishandeling is enorm en voor slachtoffers zijn er grote en vaak levenslange gevolgen. Er ligt een grote opgave bij gemeenten, het Rijk, partners en professionals om nu gezamenlijk écht een wezenlijk verschil te maken. Dit belang is in Utrecht West al enige jaren geleden onderkend. Begin 2019 is de regioaanpak ondergebracht bij het Transformatieteam Jeugd Utrecht West om optimaal gebruik te maken van de regionale samenwerking.

Regio Utrecht West sluit zich aan bij de omschreven visie en doelen uit het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. In het visiedocument en bijbehorende uitvoeringsdocument wordt het landelijk actieprogramma als uitgangspunt genomen waarbij de vertaalslag wordt gemaakt naar het regionale en lokale veld. Een visie, onderbouwing en duidelijke actielijnen zijn er al: het is nu een kwestie van doen. Aansluitend bij de regionale en lokale situatie worden er concrete acties ondernomen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is aansluiten bij datgene wat er al is en vooral: datgene wat professionals nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

De aanpak rust op drie pijlers die allen bijdragen aan het doel: het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de cirkel van geweld doorbreken. De drie pijlers van de aanpak zijn:

  1. Bewustwording en preventie;
  2. Kennis en vaardigheden;
  3. Samenwerking en integraliteit.

Door (verder) in te zetten op bovengenoemde pijlers en dit waar nodig, regionaal op te pakken, zijn de effecten bij professionals naar verwachting groter. De inzet is effectiever, heeft een groter bereik en kan daarmee voor meer burgers het verschil maken. Voor 2019 en 2020 ligt de focus op pijler 1, waarbij daar waar mogelijk altijd gekeken wordt naar pijler 2 en 3. In 2020 en verder zullen pijler 2 en 3 meer aandacht krijgen.

Meer informatie

Bij vragen kunt u terecht bij onderstaande beleidsmedewerkers:

De Ronde Venen: Isin Caliskan (I.caliskan@derondevenen.nl)

Montfoort: Eline Smits (e.smits@montfoort.nl)

Stichtse Vecht: Jody van Eijnatten (jody.van.eijnatten@stichtsevecht.nl)

Woerden: Froukelien van der Weg (weg.f@woerden.nl)

Voor vragen welke niet direct met een gemeente te maken hebben kunt u contact opnemen met Madelon Kos: madelon.kos@stichtsevecht.nl

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.