Transformatie Jeugd Utrecht West

Transformeren in Utrecht West 2017-2019

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Wmo en Jeugdhulp wordt er gewerkt aan de transformatie van de zorg. De overtuiging is dat zorg, hulp en begeleiding op een andere manier moeten worden geboden en ingericht, met een hoofdrol voor de cliënt en zijn netwerk.

Vanuit deze wens zijn er vanuit Utrecht West een aantal stappen gezet:

Kwaliteit van zorg en ondersteuning

Er zijn stappen gezet om de kwaliteit van zorg en ondersteuning beter te meten. Op dit moment is de landelijke standaard geïmplementeerd: outcome indicatoren jeugd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren voor de Wmo.

Van bos naar buurt

Het onderzoek ‘Van bos naar buurt’ is opgeleverd, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wat de regio kan doen om jongeren die nu in instellingen buiten de samenleving verblijven een beter perspectief te bieden.

Hulp aan Utrechtse gezinnen in crisis

Voor crisishulp is een verbeterde werkwijze ingevoerd ‘hulp aan Utrechtse gezinnen in crisis’ om te zorgen dat in geval van crisis er zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met het toekomstperspectief van de jeugdige.

Essentiële Functies

Om jeugdigen vaker thuis op te laten groeien, of in een huiselijke omgeving, moeten we andere dingen gaan doen. Door de nieuwe aanbesteding van deze zogenaamde Essentiële Functies samen met de andere Utrechtse regio’s wordt de transformatie naar kleinschalige, gezinsgerichte voorzieningen gestimuleerd. Zware jeugdhulp (driemilieuvoorzieningen en JeugdzorgPlus) wordt af- en omgebouwd.

Het Transformatieprogramma 2019-2020

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de transformatie van de jeugdhulp een impuls te geven. Utrecht West heeft een plan opgesteld hoe het geld uit voor het transformatiefonds Zorg voor de Jeugd te besteden. Dit ‘programma Transformatie Jeugd Utrecht West’ is de regionale bijdrage aan het ‘actieprogramma zorg voor de jeugd’. Door de het extra geld uit het fonds kan in 2019 en 2020 de transformatie worden gestimuleerd. Hier wordt door middel van 3 programmalijnen op ingezet. De programmalijnen bestaan uit diverse elementen om de transformatie op gang te brengen, geconcretiseerd in projecten:

Passende hulp (o.a. Integrale Vroeghulp, Procesregie, UW Academie, Crisis en Meer hulp in Huis)

  • Passende hulp inzetten
  • Casusregie
  • Procesregie

Gezinsvormen (Taskforce Gezinsvormen, UW Academie en Crisis)

  • Netwerk inzetten voor (deeltijd)pleegzorg
  • Meer gezinshuizen en pleegouders

Duurzame ondersteuning (Maatwerk, Meer Hulp in Huis en UW Academie)

  • Ambulante hulp voor gezinnen met multiproblematiek
  • Maatwerk binnen het brede sociale domein

De projecten Outcome en aanpak Huiselijk Geweld& Kindermishandeling zijn niet ondergebracht in deze lijnen. Outcome indicatoren implementeren is overkoepelend voor het programma van belang. Het project aanpak Huiselijk Geweld& Kindermishandeling loopt in projectvorm af op 1 januari 2020. In deze factsheet staan alle projecten op een rijtje.

Doelen van de transformatie – minder uithuisplaating en minder verschillende hulpverleners na elkaar

 De Utrechtse regio’s hebben een gezamenlijke visie op de goede jeugdhulp, namelijk ‘Koers transformatie essentiële functies’, die in het onderstaand plaatje samengevat is. Wij vinden het gezamenlijk belangrijk dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn voor de groep meest kwetsbare kinderen. Wij staan samen voor de ambitie de essentiële functies zoveel als mogelijk overbodig te maken en te zorgen dat kinderen in een gezinsvorm kunnen opgroeien. Waar voorzieningen nodig blijven, willen wij zorgen voor transformatie.

De ambitie vanuit het transformatieprogramma is om passende jeugdhulp van hoge kwaliteit met een duurzaam resultaat te realiseren. Het doel van ons transformatieprogramma is het terugdringen van zorgstapeling en van residentiële jeugdhulp. In dit plaatje is te zien hoe de Utrechtse regio’s de beweging van de transformatie zien en hoe de projecten in Utrecht West hieraan bijdragen.

 

De projecten vormen inhoudelijk een samenhangend geheel. Door meerdere dingen tegelijk te doen gaan zorgstapeling en residentiële plaatsingen afnemen. Dit zijn de drie doelen van het programma Transformatie Jeugd Utrecht West:

Resultaten in 2020

  1. Minder uithuisplaatsingen in residentiële voorzieningen
  2. Meer uit huis geplaatste jeugdigen verblijven in een gezinsvorm
  3. Gemiddeld minder trajecten per jeugdige

Meer informatie

De aanvraag van het transformatiefonds is onderaan deze pagina te vinden, evenals het brondocument ‘Van bos naar Buurt’. Voor landelijke informatie over transformeren kunt u verder lezen in het landelijk actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’.

Voor vragen over het transformatieprogramma kunt u contact opnemen met Edith Warmerdam (programmamanager).

Zij is te bereiken via:
edith.warmerdam@stichtsevecht.nl
of via
06 24 33 27 62

Bekijk de transformatieprojecten

Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering en ondersteuning voor kinderen van 0-7 jaar met een complex beeld van ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen.

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Taskforce gezinsvormen

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Procesregie

De procesregisseurs sturen, waar nodig, bij in het pad dat jeugdigen in de jeugdhulp afleggen.
Dit doen ze bij het 4de traject. Onderwijl leren we van hun inzet en door data-analyse over patronen en risico’s.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.

Aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Versterken, verbinden en ontwikkelen van regionale/lokale initiatieven met het accent op samenwerken door domeinen heen.

Outcome indicatoren

Doel is het invoeren van de outcome indicatoren jeugd, die vooral gaan over of de doelen van de jeugdhulp zijn behaald. Hierdoor kunnen we het gesprek voeren over de kwaliteit van de hulp.

Crisis

Als thuis direct moet worden ingegrepen en/of een kind gevaar loopt, dan spreken we van een crisissituatie. Doel is om ook in deze situatie hulp te bieden die zo thuis mogelijk en effectief is.