Transformatie Jeugd Utrecht West

Het Transformatieprogramma 2019-2020

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de transformatie van de jeugdhulp een impuls te geven. Vanuit dit transformatiefonds heeft Utrecht West heeft een plan opgesteld waar ze het geld in willen investeren. Dit programma ‘Transformatie Jeugd Utrecht West’ is de regionale bijdrage aan het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’. Door het extra geld uit het fonds kan in 2019 en 2020 de transformatie worden gestimuleerd. Het programma is begin 2020 herzien. Het herziene programma zet door middel van vier pijlers in op de transformatie. De pijlers bestaan uit diverse elementen om de transformatie op gang te brengen, geconcretiseerd in projecten.

Het herziene programma

Het herziene programma bestaat niet meer uit alle projecten die voorheen uitgevoerd werden.

 De veranderingen zijn als volgt:

  • In het programma zal er plek worden gemaakt voor bovenregionale ontwikkelingen die goed aansluiten bij de doelstelling van het Transformatieprogramma. Dit zijn: de pilot preventieve Veiligheidsketen in de gemeente Oudewater en Montfoort, evenals de Essentiële functies (waarbij ook een koppeling met Yeph gemaakt zal worden). Bij de Veiligheidsketen wordt er gekeken naar de doorontwikkeling van de preventieve dienstverlening. De Essentiële Functies zullen aansluiten bij het project Taskforce Gezinsvormen, zodat dit project nóg steviger gaat staan, concreter wordt en resultaatgerichter wordt. 
  • De projecten Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, Outcome en Crisis worden door de gemeenten opgepakt.
  • Het project Integrale Vroeghulp wordt voor de zomervakantie geborgd op lokaal niveau. De gemeenten hebben de gezinnen voldoende in beeld en de taken en aandachtspunten vanuit Integrale Vroeghulp worden uitgezet in de gemeenten.
  • Procesregie sluit af na een eindevaluatie. Recentelijk hebben verschillende gemeenten zelf procesregisseurs aangetrokken. De gemeenten kan de informatie uit de eindevaluatie gebruiken voor de ondersteuning van de eigen procesregisseurs.
  • Tenslotte wordt het project UW Academie anders vormgegeven. Het leren gaat zo veel als mogelijk geïntegreerd worden in de projecten aangezien leren van én met elkaar een belangrijke pijler blijft in het programma.

In deze factsheet staan de projecten op een rijtje. Zorgt de herziening voor vragen? Neem gerust contact op.

Doelen van de transformatie – minder uithuisplaating en minder verschillende hulpverleners na elkaar

Wij vinden het gezamenlijk belangrijk dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn voor de meest kwetsbare kinderen en jeugdigen. Wij staan samen voor de ambitie de essentiële functies zoveel als mogelijk overbodig te maken en te zorgen dat kinderen in een gezinsvorm kunnen opgroeien. Voor de gezinnen, kinderen en jeugdigen waar hulp nodig blijft, willen wij zorgen voor transformatie.

De ambitie vanuit het transformatieprogramma is om passende jeugdhulp van hoge kwaliteit met een duurzaam resultaat te realiseren. De projecten vormen inhoudelijk een samenhangend geheel. Door meerdere dingen tegelijk te doen gaan zorgstapeling en residentiële plaatsingen afnemen. Dit zijn de doelen van het programma Transformatie Jeugd Utrecht West:

Resultaten in 2020

  1. Terugdringen van zorgstapeling (minder trajecten per jeugdige)
  2. Verminderen van uithuisplaatsingen (meer kinderen in gezinnen)

Meer informatie

De aanvraag van het transformatiefonds is onderaan deze pagina te vinden, evenals het brondocument ‘Van bos naar Buurt’. Voor landelijke informatie over transformeren kunt u verder lezen in het landelijk actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’.

Voor vragen over het transformatieprogramma kunt u contact opnemen met Edith Warmerdam (programmamanager).

Zij is te bereiken via:
edith.warmerdam@stichtsevecht.nl
of via
06 24 33 27 62

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.