Congres

Maandag 1 juli heeft het regionale transformatiecongres plaatsgevonden. Tijdens het congres hebben we met elkaar stil gestaan bij de transformatie in Utrecht West. Waarom eigenlijk? En hoe dan?

Ochtend: Kick- Off Integrale Vroeghulp

De ochtend stond in het teken van de aftrap van het project Integrale Vroeghulp, onderdeel van het transformatieprogramma in Utrecht West. In een notendop is Integrale Vroeghulp een multidisciplinaire ketenaanpak voor kinderen van 0-7 jaar, waarbij een trajectbegeleider het kind/ gezin ondersteunt en een multidisciplinair expertteam meekijkt en adviseert.

Het overkoepelende thema van de ochtend was taalontwikkelingsstoornis (TOS), iets wat geregeld voor komt bij kinderen die aangemeld worden bij Integrale Vroeghulp. Na een welkom van wethouder Rensen nam Janneke Kranenborg van Auris de aanwezigen mee in TOS. Hierna volgde Kitty van Klink, coördinator IVH in Utrecht West. Zij legde meer uit over het belang van IVH en hoe het werkt.

De ochtend werd afgesloten met een persoonlijk verhaal van een ervaringsdeskundige. Zij vertelde in een persoonlijk verhaal haar ervaringen van opgroeien in een gezin waarbij een broer kampte met een fikse beperking. En dat is waar IVH om draait: het gaat om inhoudelijke kennis, maar het gaat te alle tijden om kinderen en hun gezin. Wat zij willen, en wat voor hen op een moment prettig is, is leidend.

Er volgden na het plenaire deel twee deelsessies. De ene ging over de benodigde samenwerking om IVH tot een succes te brengen. De andere sessie ging over het ouderperspectief; wat is voor ouders van belang/ prettig? Hoe beleven zij bepaalde ondersteuning? Het waren verschillende deelsessies die elkaar juist mooi aanvulden.

 

Middag: het transformatieprogramma

Na een lekkere lunch stond de middag in het teken van de overige projecten binnen het transformatieprogramma. Wethouder Duindam opende de middag, waarna Marije Schotpoort de aanwezigen vertelde over de achtergrond van het transformatieprogramma. Wat speelt er in Utrecht West? Waarom moeten we transformeren? En welke projecten maken hier onderdeel van uit? Het plenaire deel werd afgesloten door Sandra Klokman en het Verwey Jonker Instituut. Zij deelden de eerste opbrengsten van het maatwerk maken!

Na het plenaire deel vonden er zeven workshops plaats. De workshops waren verbonden aan de projecten van het programma. Een toevoeging was een workshop over LEAN in de jeugdzorg. Dat leverde vernieuwde inzichten op. De dag sloten we af met een terugkoppeling van wethouder Veneklaas. Zij sloot af met het symbool van de dag: de vlieger. De vlieger die symbool staat voor meer kwaliteit in de jeugdhulp (samen beter thuis). Door de dag heen konden de aanwezigen een strikje met hun naam aan de grote vlieger hangen. Daarmee werd zichtbaar hoeveel mensen zich committeren aan de transformatie! En hoe mooi was het dat we op 1 juli ook het logo van de transformatie Utrecht West konden presenteren. Ook hier is het vliegertje weer zichtbaar.’

Al met al was het een erg waardevolle dag. Er was ruimte voor gesprek, voor discussie maar bovenal was er ruimte voor uitwisseling en elkaar vinden.

Meer informatie

Transformeren doen we namelijk samen! Als er vragen zijn over de conferentie, neem dan vooral contact op met
Madelon Kos
Madelon.kos@stichtsevecht.nl

Hieronder vindt meer informatie over de plenaire sprekers en deelsessies.

Deelsessie ochtend

Deelsessie krachten bundelen

 Integrale Vroeghulp vraagt een samenwerking tussen diverse professionals. Denk hierbij aan professionals vanuit het onderwijs, kinderopvang, maar ook vanuit sociaal wijkteams en medici. Maar hoe geven we dit vorm? Hoe bundelen we onze krachten om jonge kinderen in beeld te krijgen, maar hen bovenal te ondersteunen waar dit nodig is?

Deelsessie ouderperspectief

Zorgen om een kindje betekent zorgen in een gezin. Ouders willen het beste voor hun kind, maar kunnen ook makkelijk verdwalen in het landschap van de jeugdhulp. Hoe beleven ouders ondersteuning? Wat is voor hen van belang? Nely Sieffers, regio- ambassadeur Cliëntperspectief bij de VNG sneed deze vragen aan.

Workshops middag

Workshop 1 Kindermishandeling: ook binnen uw gemeente en organisatie

‘It takes a village to raise a child’
In Nederland groeien ruim 120.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen te vergroten. Deze kinderen wonen ook in gemeenten van Utrecht West, deze kinderengaan in Utrecht West naar school, gaan naar de kinderopvang en soms ontvangen ze hulp vanuit de jeugdhulp, GGZ of welzijn.
In deze workshop hebben we gekeken hoe elke maatschappelijke partner de urgentie en bewustwording rondom dit onderwerp kan activeren. Iedereen kan het verschil maken, maar niemand kan het alleen oplossen voor de lange termijn.

Workshop 2 Taskforce gezinsvormen

Iedereen is het erover eens dat jeugdigen beter in gezinsvormen kunnen opgroeien dan in leefgroepen. En iedereen ziet ook kansen om dit in deze regio voor meer jeugdigen te realiseren. Het is nu zaak goede afspraken te maken om deze kansen te benutten.
In dit kader zijn we aan de slag gegaan met:

  • Een betere aansluiting lokaal –zorgaanbieder
  • Meer mogelijkheden tot het bieden van maatwerk
  • Een goede werving
  • De opzet van meer gezinshuizen

Workshop 3 Ambulante hulp, hoe kan dat effectiever?

Ambulante hulp is in onze regio flink toegenomen de afgelopen jaren. Het aantal jongeren dat uit huis is geplaatst nam helaas niet af. Aan een uithuisplaatsing gaan 5-7 ambulant trajecten vooraf. In de regio is opgehaald wat nodig is voor het versterken van de ambulante jeugdhulp.

In deze workshop werden aanwezigen aangespoord mee te praten en te denken. Welke verbeterpunten zijn belangrijk? En hoe kunnen we deze realiseren?

Workshop 4 Maatwerk maken hoe doe je dat?

In deze actieve workshop zijn aanwezigen aan de slag gegaan met het bespreken van een casus. Zo werd duidelijk hoe je vanuit het perspectief van het gezin/jongere een plan kan maken. Hoe sluit je aan bij de cliënt? Aanwezigen werden aan het denken gezet over de eigen manier van werken en hoe die zich verhoudt tot de vraag van het gezin. Daarnaast is aandacht voor de vraag of er sprake is van maatwerk. Want: maatwerk, wat is dat eigenlijk?

Workshop 5 Minder jeugdhulptrajecten

Ook in onze regio krijgen veel jongeren langdurig jeugdhulp van veel verschillende hulpverleners. We weten dat de positieve uitkomsten van de hulp afnemen, naarmate een jongere en zijn gezin langer zorg krijgen. De vraag die centraal stond was als volgt: Hoe denk jij dat we kunnen bepalen of we met een jongere op de goede weg zijn met de hulpverlening? En wanneer is het goed genoeg?

Workshop 6 Getransformeerd verwijzen

‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg’
Voor jeugdhulp is een verwijzing nodig. We nodigen huisartsen, gezinsvoogden, wijkteams en andere verwijzers graag uit om mee te denken over hoe ander verwijsgedrag kan bijdragen aan de transformatie. Want, als we blijven verwijzen zoals in de afgelopen vier jaar gebeurde, dan verandert er niets aan het hoge jeugdhulpgebruik, de stapeling van zorg en het aantal uithuisplaatsingen.
Wat is er nodig om getransformeerd te verwijzen? En wat moet je daarvoor kunnen, kennen en weten?

Workshop 7: Lean in de Jeugdzorg?!

Kan het Lean gedachtegoed van toepassing zijn op de Jeugdzorg? Zo ja, hoe dan?
In deze workshop werd ingezet op het ervaren van de kracht van Lean in een korte maar interactieve sessie. Hierdoor werden aanwezigen geïnspireerd om het gedachtegoed van Lean toe te passen binnen de Jeugdzorg.
Zet de parachute open en laat je meenemen in de basisprincipes van Lean. LEAN Consultancy Group is ervan overtuigd dat we de Jeugdzorg hiermee effectiever en efficiënter kunnen organiseren en nodigden de aanwezigen uit om op zoek te gaan naar de mogelijkheden binnen huneigen werkveld.

Bekijk de transformatieprojecten

Maatwerk & Triage

Een zeer ervaren jeugdhulpexpert ondersteunt hulpverleners bij ingewikkelde hulpvragen
met advies en maakt met de betrokkenen en het gezin indien nodig een maatwerkoplossing.

Meer hulp in huis

Dit project zet in op het verbeteren van de effectiviteit van ambulante jeugdhulp, zodat verlengingen en zwaardere vormen van hulp minder of korter nodig zijn.

Voorkomen verblijf

In dit project draait het om het realiseren van meer mogelijkheden in gezinsvormen (zoals pleegzorg en gezinsvormen) door meer aanbod en diversiteit van gezinsvormen.

Pilot Veiligheidsketen

Het verbeteren en vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de vraag van het kind en het gezin centraal staat.

UW Academie

In dit project draait het om bevorderen van getransformeerd verwijzen. Er wordt zowel coaching on the job als algemene deskundigheidsbevordering geboden.